PRIVACYBELEID

 

In het Privacybeleid wordt de manier bepaald waarop Scalim BV (met maatschappelijke zetel te 7330 Saint-Ghislain (België), rue de la Verrerie 5) in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder nummer 0682.869.211, « Scalim ») de gegevens van gebruikers van de MAH-website van Scalim (beschikbaar op het adres https://mah-hotel.com/ – de « Website ») verzamelt en gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke, alsook de gebruiksdoeleinden van die verzameling.  Scalim verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer en de door u verstrekte gegevens te beschermen en deze enkel conform onderstaande bepalingen en conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te gebruiken.

Het Privacybeleid kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen en bijgevolg verzoeken wij u de inhoud ervan op regelmatige basis te checken.

 

Welke categorieën gegevens worden verwerkt ?

Door de toegang tot of het gebruik van deze Website, kan Scalim een aantal van uw persoonsgegevens verwerken, zoals :

 • uw persoonsgegevens door u verstrekt of door Scalim gegenereerd tijdens de aanmeldingsprocedure bij de MAH.family of tijdens het updaten van uw gegevens (« MAH.family-gegevens ») : uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer ; postadressen, aankoop- en boekingsgeschiedenis (nummer en inhoud boeking, bedrag inclusief btw, toepasselijke tarieven) en gegevens met betrekking tot de voordelen waarop het MAH.family-programma u recht geeft.
 • uw persoonsgegevens door u verstrekt of door Scalim gegenereerd wanneer u een hotelkamer boekt via het op de Website (« Boekingsgegevens ») beschikbare online boekingssysteem : uw naam en voornaam, geslacht (mannelijk/vrouwelijk), e-mailadres, taal, MAH.family-lidmaatschapsnummer (desgevallend), naam en btw-nummer van uw onderneming (desgevallend), facturatieadres, telefoonnummer, type geboekte kamer, boekingsdatum, boekingsvoorwaarden, aankomst- en vertrekdata, kamervoorkeuren of andere bijzondere eisen, kortingscode (desgevallend), tarief/tarieven geboekte nachten, betalingsgegevens (zoals het gebruikte betalingsmiddel (krediet-/debetkaartnummer, bankrekeninginformatie), bedrag en valuta van de  betaling, betalingsdatum).
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website (« Servicegegevens »): de ID van het apparaat waarmee u de Website bezoekt (« MAC »-adres, « Media Access Control »), gegevens over de manier waarop u toegang tot de Website krijgt en de pagina’s van de Website die u bezoekt, informatie over uw besturingssysteem en het apparaattype, zoekcriteria en bezochte producten/diensten, het IP-adres van waaruit u verbinding met de Website maakt.
 • uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van u diverse aanvragen (« Aanvraaggegevens ») via de contactpagina van de Website (uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, taal, onderwerp en inhoud van uw bericht, gekozen onderwerp (hotel, restaurant-bar, coworking), datum en uur van uw aanvraag, antwoord(en) op uw aanvraag.

 

Welke « Cookies » worden gebruikt ?

Op bepaalde pagina’s van de Website worden cookies gebruikt. Niet-functionele cookies worden enkel geïnstalleerd als u daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat naar uw computer of ander apparaat wordt gestuurd en op uw harde schijf of in het geheugen van het apparaat wordt opgeslagen.  Wij gebruiken de volgende cookies om u als bezoeker te herkennen, beter in te kunnen spelen op uw voorkeuren (desgevallend) bij een volgend bezoek en meer in het algemeen om uw surfervaring te verbeteren.  Door het gebruik van deze cookies, leveren we op de Website een meer gepersonaliseerde surfervaring.

U kan deze cookies op elk ogenblik weigeren, uitschakelen of blokkeren.  Wel kan het dat bepaalde functies van de Website die het gebruik van cookies vereisen niet langer beschikbaar zijn.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons  Cookiesbeleid

 

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking ?

Scalim verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.  Scalim verwerkt uw Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • de Website voor u ter beschikking stellen en beheren;
 • uw boekingen online van een kamer/kamers verwerken, beheren en uitvoeren;
 • antwoorden op al uw verzoeken om informatie en andere aanvragen, meer bepaald via het contactformulier;
 • de inhoud van de Website en uw surfervaring verbeteren;
 • uw MAH.family-lidmaatschap beheren ;
 • U via gewone brief, e-mail en/of tekstbericht op uw smartphone contacteren om u op de hoogte te brengen van promoties, nieuwe producten of diensten, of MAH-events die u zouden kunnen interesseren (direct marketing), voor zover u hiertoe specifiek toestemming heeft verleend ingeval die toestemming wettelijk verplicht is.

Voorts kan Scalim uw Persoonsgegevens verwerken voor het toezicht op het gebruik van de Website en het online boekingssysteem, de analyse van de gewoontes van gebruikers, de uitwerking van aanvullingen of nieuwe functies die de Website, het online boekingssysteem en de diensten en producten die Scalim aanbiedt performanter maken.  In de mate van het mogelijke, zal Scalim veeleer dan persoonsgegevens, geaggregeerde gegevens (dit zijn gegevens die u niet kunnen identificeren, noch aan u kunnen worden gelinkt, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, wanneer de doeleinden van die verwerkingen op die wijze kunnen worden gehaald. 

 

Welke zijn de rechtsgrondslagen van de verwerkingen ?

De rechtsgrondslagen van de verwerking van persoonsgegevens zijn :

 • de noodzakelijkheid voor de gerechtvaardigde belangen die Scalim nastreeft (meer bepaald het leveren van optimale diensten aan de gebruikers van de Website met als doel aan de behoeften van de gebruikers te voldoen, hun aanvragen te beheren en de Website te optimaliseren, alsook de beveiliging van de verwerkingen te garanderen, kennis te nemen van de gewoontes van de (potentiële) klanten om finaal gerichter publiciteit voor haar producten en diensten te kunnen voeren, zonder hun fundamentele rechten en vrijheden met voeten te treden),  
 • de noodzakelijkheid opdat Scalim zich naar de wettelijke verplichtingen die haar worden opgelegd kan voegen (bijvoorbeeld met betrekking tot de boekhouding),
 • desgevallend, de toestemming van de gebruikers (meer bepaald met betrekking tot het MAH.family-lidmaatschap en de direct marketing via e-mail of tekstberichten op uw smartphone), en
 • desgevallend, de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract waarin de gebruiker partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van laatstgenoemde werden genomen (bijvoorbeeld in het kader van het MAH.family-lidmaatschap of de boeking van een kamer/kamers).

Het staat u volledig vrij uw persoonsgegevens al dan niet mede te delen.  U wordt er evenwel op gewezen dat de niet-mededeling van bepaalde informatie ertoe kan leiden dat bepaalde op de Website aangeboden diensten en functies niet kunnen worden gebruikt, waaronder het boekingssysteem.

 

Direct marketing

Als u toestemming verleent voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van het toesturen van promotionele aanbiedingen en publicitaire mededelingen via e-mail en/of tekstberichtjes op uw smartphone), zal Scalim uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming gaf tot herroeping van uw toestemming. Scalim kan u promotionele aanbiedingen of publicitaire mededelingen via e-mail en/of tekstberichtjes op uw smartphone toesturen (i) als u uw e-mailadres of uw telefoonnummer heeft medegedeeld en (ii) als u bij de mededeling van uw e-mailadres of uw telefoonnummer uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het gebruik ervan voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld zich op de Website lid van de MAH.family te maken).  Promotionele aanbiedingen en commerciële mededelingen kunnen u bij gewone brief worden toegestuurd, tenzij u zich daar later tegen verzet.

Bedoelde mededelingen kunnen u via mail worden toegestuurd als u al klant van Scalim bent, voor zover u ons uw e-mailadres heeft medegedeeld in het kader van de verkoop van een product of een dienst, bedoelde mededelingen betrekking hebben op dezelfde reeds gekochte producten of diensten en u zich, bij de registratie van uw gegevens of later, niet tegen dergelijke mededelingen heeft verzet.

Mocht u niet langer willen dat uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, heeft u het recht uw toestemming dienaangaande, te allen tijde, gratis en zonder enige rechtvaardiging, in te trekken. De in een dergelijk geval te volgen procedure staat uiteengezet in de rubriek « Wat zijn uw rechten » in onderhavig Privacybeleid.

 

Verwerken wij bijzondere of « gevoelige » persoonsgegevens ?

Neen.  Geen bijzondere categorieën gegevens of  “gevoelige” persoonsgegevens die op u betrekking hebben (zoals medische gegevens) zullen door Scalim verzameld of verwerkt worden en wij verzoeken u om die gegevens niet via de contactpagina van de Website of via welk leeg veld dan ook mede te delen.

 

Worden uw persoonsgegevens aan derden doorgespeeld?

Door Scalim verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgespeeld, met uitzondering van externe serviceproviders en contractanten (voor datahosting, hosting en onderhoud van de Website, het beheer van de boekingen, het beheer van de betalingen en het sturen van e-mails) van Scalim ten opzichte van wie Scalim geschikte maatregelen heeft getroffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens en exclusief voor de verwerkingsdoeleinden vermeld in dit Privacybeleid. 

In de regel zal Scalim uw persoonsgegevens niet aan derden doorspelen, met uitzondering van de overdrachten (i) die bij wet zijn toegelaten of (ii) die in deze paragraaf of elders in dit Privacybeleid worden vermeld.  Uw persoonsgegevens mogen evenzeer worden medegedeeld in geval van verkoop of overdracht, door Scalim, aan een derde, van alle of een deel van haar activiteiten of activa.

Meer in het bijzonder, treedt MEWS Systems B.V. (vennootschap naar Nederlands recht) als contractant op in het kader van ons online kamerboekingssysteem en verwerkt uw boekingsgegevens.  Wij vestigen uw aandacht op de algemene voorwaarden van MEWS die op onze gasten van toepassing zijn (https://www.mews.com/terms-conditions/guests).  Als u dat wenst, heeft u de mogelijkheid om uw eigen account bij MEWS aan te maken.  In dat geval wordt de MEWS Privacy Policy (beschikbaar op het adres https://www.mews.li/Platform/Document/PrivacyPolicy) van toepassing.  In geval van een online kamerboeking via het MEWS-platform, wordt eveneens een beroep gedaan op Stripe Payments Europe Ltd. (vennootschap naar Iers recht) die uw betalingsgegevens zal verwerken.  Wij vestigen uw aandacht op bepalingen met betrekking tot de diensten van Stripe (beschikbaar op het adres MEWS Privacy Policy (disponible à l’adresse https://www.mews.li/Platform/Document/PrivacyPolicy).

Voor zover dit de overdracht inhoudt van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die door de Europese Commissie geacht worden geen adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen, zal Scalim erop toezien dat passende op een overeenkomst berustende maatregelen worden genomen conform de vigerende wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.  Op verzoek kan een kopie van bedoelde passende op een overeenkomst berustende maatregelen worden verkregen.

 

Link met de websites van derden

De Website kan hypertext links naar andere websites of contactformulieren met derden bevatten die niet aan dit Privacybeleid zijn onderworpen.  Scalim adviseert om het privacybeleid dat op die websites van toepassing is door te nemen.  Scalim is niet aansprakelijk voor de praktijken met betrekking tot de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van die websites en moedigt u aan om hun privacybeleid door te nemen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Er worden maatregelen genomen om de juistheid, de update en de bewaring, niet langer dan nodig voor het realiseren van de doeleinden, van uw persoonsgegevens te waarborgen.   Scalim wist uw persoonsgegevens 6 maanden na uitschrijving uit de MAH.family of na uw laatste verblijf in ons hotel, tenzij Scalim een gerechtvaardigd specifiek belang heeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan (bijvoorbeeld, om zich te voegen naar een wettelijke verplichting).  Met betrekking tot de direct marketing worden u persoonsgegevens gewist na intrekking van uw toestemming.  Er worden ook maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking, verlies of vernietiging, of beschadiging te beschermen.  Persoonsgegevens in periodieke back-ups van Scalim of van welke contractanten ook worden niet gewist op voorwaarde dat die persoonsgegevens onderworpen blijven aan de geheimhoudingsplicht, de plicht tot bescherming en beveiliging van gegevens die tot hun vernietiging van toepassing zijn.

 

Welke rechten heeft u ?

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens zoals die door Scalim werden verzameld en verwerkt en kan die gegevens laten wijzigen of schrappen als zij niet juist of niet noodzakelijk zijn.

Daarnaast, heeft u het recht om de beperking van de verwerking te vragen of om u tegen de verwerking te verzetten, evenals het recht op overdraagbaarheid (in bepaalde gevallen).

Desgevallend heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming voor verwerking in te trekken.  De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die berust op een toestemming die voor de intrekking werd gegeven.

Om die rechten uit te oefenen, vragen wij u ons te contacteren per e-mail naar hello@mah-hotel.com en een document mee te sturen waaruit uw identiteit blijkt.

Daarnaast kan u zich, desgevallend, te allen tijde, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden zonder kosten en zonder rechtvaardiging door onderstaande procedure te volgen.

U heeft ook het recht om bij een superviserende autoriteit klacht neer te leggen (meer bepaald in de Lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewoonlijke verblijfplaats, uw kantoor heeft of de plaats waar de schending zou zijn gebeurd) als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens neerkomt op een inbreuk op de wet inzake bescherming van gegevens. Contactinformatie van de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Wie contacteren als u vragen heeft ?

Als u vragen heeft over of u zich zorgen maakt met betrekking tot de Website of dit Privacybeleid, aarzel niet contact te nemen via hello@mah-hotel.com of op het adres Rue de la Verrerie 5, 7330 Saint-Ghislain (België).

Versie 1.0 – Laatste update : 1  oktober 2020

HOTEL
___

MAH.somni

RESTAURANT
___

MAH.sense

BAR
___

MAH.felise

COWORKING
___

MAH.gran

MAH

© SCALIM