ALGEMENE GEBRUIKSVOORWARDEN WEBSITE

De toegang tot, surfen op of het gebruik van de MAH-website van Scalim SRL (met maatschappelijke zetel Rue de la Verrerie 5 te 7330 Saint-Ghislain (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0682.869.211, « Scalim ») beschikbaar op het adres https://mah-hotel.com/ (de « Website ») impliceert de aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de kennisname door de gebruiker van het Privacybeleid. In geval u de Algemene Gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, heeft u geen toegang tot deze Website.

Scalim behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen.  Wij adviseren u om de inhoud ervan regelmatig te raadplegen.

Annulatievoorwaarden geboekte kamer.  Onderstaande annulatievoorwaarden zijn van toepassing in geval van een boeking van een kamer op basis van het tariefplan dat op uw boeking van toepassing is:

 

Mah Hotel Tariefplannen         Conditions d’annulation
Corporate Aankomst + 4 uren
Corporate – ontbijt inbegrepen Aankomst + 4 uren
Flexible 24 uur vóór aankomst
Flexible – ontbijt inbegrepen 2 uur vóór aankomst
MAH Extra sense 24 uur vóór aankomst
MAH sense 24 uur vóór aankomst
MAH Super sense 24 uur vóór aankomst
Niet-terugbetaalbaar – ontbijt inbegrepen 1 uur na de boeking
Niet-terugbetaalbaar 1 uur na de boeking

In geval de annulatie niet binnen de in bovenstaande tabel vermelde termijnen gebeurt, wordt de eerste nacht aangerekend.

Intellectuele eigendomsrechten.  De Website en de componenten van de Website, waaronder niet-limitatief teksten, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, foto’s, video’s, muziek en software, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarvan Scalim en/of derden houders zijn en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt, gedistribueerd, getoond of gedownload zonder de voorafgaande toestemming van Scalim, onverminderd de mogelijkheid om componenten van de Website te downloaden, te tonen en af te drukken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik dat door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, op voorwaarde dat de inhoud ongewijzigd blijft en  geen inbreuk op de auteurs- en merkenrechten en andere eigendomsrechten worden gepleegd.

Links naar websites van derden. De links of de omleidingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak gegeven.  Scalim controleert die websites van derden niet en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.  De toegang tot een van die websites gebeurt op eigen risico.

Niet-toegestaan gebruik. De toegang tot de Website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.  Tijdens het gebruik van de Website onthoudt de gebruiker zich van toegang tot, opslaan, distributie of doorsturen van virussen of inhoud die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, bedrieglijk, tergend, racistisch of etnisch beledigend is; (ii) een illegale activiteit in de hand werkt; (iii) die verwijst naar expliciete seksbeelden; (iv) tot geweld aanzet; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, religie, seksuele geaardheid, handicap of om het even welke andere illegale activiteit; of (vi) personen of goederen schade of een nadeel berokkent.

Vrijstelling. Hoewel in voldoende mate inspanningen worden gedaan om de Website te controleren en te updaten, worden alle informatie en componenten als dusdanig en naargelang hun beschikbaarheid verstrekt, zonder voor Scalim bindend te zijn.  Ze scheppen geen enkele verplichting, verklaring of garantie in hoofde van Scalim.  Scalim garandeert de juistheid, relevantie, volledigheid, update of geschiktheid voor een welbepaald doel van de verstrekte informatie en componenten of waarnaar in de Website wordt verwezen niet, noch de betrouwbaarheid van de bronnen.  In geen geval kan Scalim aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgschade, incidentele, bijzondere schade, noch voor schade in verband met verlies van winst, inkomen, goodwill, gegevensgebruik dat de gebruiker of een derde lijdt als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de Website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. De Website is eigendom van en wordt door Scalim beheerd.  De toegang tot, het surfen op, het downloaden en het gebruik van deze Website, evenals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden door en overeenkomstig het Belgisch recht beheerst en geïnterpreteerd.

Contactgegevens. Dans le cas où vous avez une question ou une préoccupation en ce qui concerne le Site Web ou ces Conditions Générales d’Utilisation, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email suivante hello@mah-hotel.com ou à l’adresse suivante: MAH – Scalim SRL, Rue de la Verrerie 5, 7330 Saint-Ghislain (Belgique).  Mocht u met betrekking tot de Website of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een vraag of een probleem hebben, aarzel niet om ons te contacteren op volgend e-mailadres hello@mah-hotel.com of op volgend adres: MAH – Scalim SRL, Rue de la Verrerie 5, 7330 Saint-Ghislain (België). 

Laatste update : 1 oktober 2020.

HOTEL
___

MAH.somni

RESTAURANT
___

MAH.sense

BAR
___

MAH.felise

COWORKING
___

MAH.gran

MAH

© SCALIM